Zaujímavosti

                  Dýcha váš dom?
Stačili dve zavádzajúce televízne reklamy dvoch rôznych výrobcov tepelnoizolačných systémov a úroveň dezinformácie sa medzi pospolitým ľudom výrazne zvýšila. Majitelia bytov sa pri výbere tepelnoizolačných systémov častejšie pýtajú: "...a dýcha táto izolácia?" Ide pritom o zavádzanie, za snahu odlíšiť vlastný produkt aj za cenu klamstva. Treba sa uvedomiť, že ide o mýtus. O čo vlastne pri "dýchaní" ide? Ide o schopnosť obvodovej steny prepúšťať vodné pary ("dýchať"), teda zbavovať sa vlhkosti, ktorú vytvoríme v byte vlastnou existenciou aj činnosťami.
Tzv. dýchanie v teoretickej rovine popisuje veličina „difúzny odpor“. Čím väčší je difúzny odpor steny, tým menej vodnej pary stena prepustí, teda tým menej teda "dýcha".
Lenže! Prepúšťanie vodnej pary cez steny, "tzv. dýchanie domu", nemá podľa odborníkov v bytových domoch prakticky žiadny význam. Podľa jednej zahraničnej štúdie - vonkajšie steny nemajú schopnosť ani čiastočne nahradiť vetranie, aby sa odviedla vodná para z miestnosti. Množstvo pary, ktoré je v byte, je totiž mnohonásobne vyššie, než koľko môže prestúpiť cez vonkajšie steny. Difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne väčší ako difúzny odpor dodatočného zateplenia. To znamená, že samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary ako zatepľovací systém. Pre ilustráciu: rovnaká vrstva železobetónu prepustí dvakrát menej vlhkosti ako rovnaká vrstva z penového polystyrénu. Záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený. Taktiež si treba uvedomiť, že bežný dom, bez ohľadu na stavebný materiál, odvedie cez obvodové steny maximálne 3 % vlhkosti. Preto žiadať od zatepľovacieho systému, aby DÝCHAL, je zavádzajúci reklamný ťah bez štipky pravdivosti.
Keď sa skutočne chcete zbaviť vlhkosti v miestnostiach, neverte reklamám, ale vetrajte. Najmä, ak máte vymenené pôvodné okná za lepšie izolujúce. Cez tie pôvodné, vďaka netesnostiam a zlému osadeniu, sa vzduch v byte priebežne vymieňal. Dobre tesniace okná zabraňujú tejto "prirodzenej ventilácii", preto musíte častejšie otvárať okná, aby ste znížili relatívnu vlhkosť v byte. Vetrať však treba krátko a intenzívne, aby sa vymenil vlhký vzduch za suchý, ale aby nevychladli steny.
A ešte posledná poznámka k "dýchajúcim" stenám z úst profesorky Sternovej: "Pokiaľ ide o zatepľovanie budov, v ktorých je vysoká produkcia vlhkosti, napríklad v plavárňach, je odvetraný systém, pri ktorom sa vznikajúca vodná para odvádza odvetranou vzduchovou medzerou, jediným vhodným riešením. Avšak pri bytových alebo rodinných domoch nemôžu pri správnej realizácii nastať nijaké problémy ani s kontaktným systémom. Problém môže nastať len v priestoroch s vysokou relatívnou vlhkosťou, ale rozhodne nie vtedy, keď v miestnostiach pri teplote 19 - 22 °C je 40 až 60 percentná relatívna vlhkosť.                                    

                                                                                                                Dušan  MEDLA - konateľ

 

                  Otázky k "Významnej obnove budov".
Zvyšujúce sa ceny energií sú dôvodom, prečo hľadať možnosti ako ušetriť. Opatrenia týkajúce sa významnej obnovy budov prinášajú majiteľom, ako aj nájomcom nehnuteľností množstvo výhod. Šetria peniaze za energiu, zvyšujú komfort bývania a pozitívne vplývajú na životné prostredie. Mnohým sa myšlienka znižovania energetických nákladov páči. Len máloktorí však skutočne efektívne opatrenia aj zrealizujú.
Príčinou býva nedostatok informácií o možnostiach, ktoré poskytujú. Často sú preceňované súvisiace náklady či dočasný diskomfort. Navyše, niektorí majitelia nehnuteľností považujú výsledné prínosy za neisté.
Tieto otázky Vám pomôžu oboznámiť sa s výhodami jednotlivých krokov významnej obnovy budov. Jedná sa o osvedčené postupy ako pri renovácii naplniť očakávania a požiadavky vyplývajúce zo snahy o zabezpečenie energetickej efektívnosti a radia, kedy sa oplatí ísť až nad ich rámec.
 

                  Koľko tepla spotrebujeme na vykurovanie?
Priemerná slovenská štvorčlenná rodina obývajúca merný byt s rozlohou približne 72 m2 ročne spotrebuje cca 12,5 MWh (45 GJ) tepla. Vykurovanie má na ňom zhruba dvojtretinový podiel. Zostatok sa využíva predovšetkým na prípravu teplej vody. Tento pomer sa v dôsledku zlepšovania tepelnoizolačných vlastností budov a hygienických návykov ich obyvateľov môže blížiť k hranici 50 percent. Výdavky súvisiace s vykurovaním sú ovplyvnené tepelnotechnickými vlastnosťami obvodových konštrukcií, ako aj zariadeniami techniky prostredia, najmä zdrojom tepla, potrubnými rozvodmi, vykurovacími telesami a príslušnou regulačnou technikou.


                 Kadiaľ teplo uniká a čo najviac ovplyvňuje veľkosť tepelných strát?

Obalové konštrukcie domu                             pred obnovou                                       po obnove       

Okná                                                                     35,0 %                                              2 – 10 %
Vonkajšie steny                                                     31,0 %                                            15 – 25 %
Strecha                                                                 12,5 %                                              8 – 13 %
Prízemie                                                                12,4 %                                             0 – 1 %
Vzduchová priepustnosť okien                                 9,1 %                                            0 – 1 %
Spolu                                                                      100 %                                            25 – 50 %
Hydraulické vyregulovanie                                                                                            10 – 15 %
 

             Tepelné straty budovy závisia od nasledujúcich faktorov:
Tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých stavebných konštrukcií
Plocha a vlastnosti transparentných konštrukcií budovy (okná, dvere, schodiskové zasklenie, ľahké obvodové plášte)
Vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetra
Charakteristika vetrania (prirodzené/nútené, riadené/neriadené vetranie)
Tvar, výška a dispozičné riešenie budovy
Orientácia na svetové strany
Tienenie transparentných konštrukcií a celej budovy


                  Aké sú základné úsporné opatrenia v rámci významnej obnovy budov?
Výmena a utesnenie okien (obmedzí nekontrolovateľnú infiltráciu, zmení optické vlastnosti)
Zateplenie obvodových konštrukcií budovy (obvodové steny, strecha, podkrovie, prízemie, podlahy)
Výber zdroja tepla, spôsobu vykurovania a jeho regulácie (využitie obnoviteľných zdrojov energie)
Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
Možnosť riadeného vetrania


                 Čo je to tepelný most?
Je to časť konštrukcie budovy kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Dochádza tu k väčším tepelným tokom ako v ich bezprostrednom okolí. V zime býva teplota na vnútornom povrchu nižšia ako je teplota na bežnom mieste konštrukcie a v lete zase naopak, na vonkajšom povrchu tepelného mosta je oproti bežnému povrchu konštrukcie teplota vyššia. Dochádza tým v dôsledku tepelnej vodivosti (priepustnosti), ktorú má konštrukcia v mieste výskytu tepelného mosta vyššiu ako v iných častiach. Tepelné mosty sa môžu vyskytovať kdekoľvek, no najčastejšie vznikajú v kútoch stien, podláh, v okolí rámov okien a dverí. Tepelný most môže vzniknúť aj pri zmene hrúbky stavebnej konštrukcie alebo pri rozdielnej veľkosti vnútornej plochy tej časti konštrukcie, kde sa medzi interiérový a exteriérový materiál inštaluje izolačná vrstva. Tepelné mosty vplývajú na celkovú energetickú bilanciu budov. V týchto miestach môže dochádzať k zvýšenej kondenzácii vodných pár, čo môže viesť až k vzniku zdraviu škodlivých plesní.


                  Čo to je to tepelný odpor stavebnej konštrukcie?
Vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Závisí od jej hrúbky a súčiniteľa tepelnej vodivosti (λ, spravidla ho udáva výrobca). Vyššia hodnota R sa dosiahne zvýšením hrúbky konštrukcie alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti. Tepelný odpor vyjadruje odpor 1 m² konštrukcie pri prestupe tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1 K (1 stupeň). Pri viacvrstvových konštrukciách sa tepelné odpory jednotlivých vrstiev sčítavajú. Tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa vypočíta ako priemerná hodnota z jednotlivých tepelných odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov. Vo všeobecnosti platí, že čím je tepelný odpor vyšší, tým sú tepelné straty nižšie.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Ide o hodnotu energie vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky 1 m pri rozdiele teplôt medzi povrchmi materiálu 1 K.
                                                           R = d / λ [m².K/W]
kde:
d - hrúbka materiálu (m)
λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu (W/(m.K)


                  Čo je to súčiniteľ prestupu tepla?
S hodnotou tepelného odporu úzko súvisí hodnota súčiniteľa prechodu tepla (U, merná jednotka W/(m2 .K)), ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií. Je to prevrátená hodnota hodnoty tepelného odporu konštrukcie pri prechode tepla. Udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teplôt okolitých prostredí, tzn. medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
Čím hrubšia je tepelnoizolačná vrstva, tým je tepelný odpor vyšší a tým je nižšia hodnota súčiniteľa prechodu tepla. S jeho klesajúcou hodnotou sa znižuje tepelná strata cez stavebnú konštrukciu.


                 Aké sú základné úsporné opatrenia v rámci významnej obnovy budov?
Primárnou požiadavkou na zaistenie minimálnych tepelných únikov je kvalitná tepelná izolácia. Zateplenie sa netýka len obvodových stien a podláh, ale aj strechy, okien, dverí a ďalších rizikových miest. Dôležité v tomto prípade je sledovať hodnoty tepelného odporu stavebnej konštrukcie (R) a hodnotu súčiniteľa prechodu tepla. Základné úsporné opatrenia sú nasledovné:
- výmena okien (obmedzí nekontrolovateľný prievan)
- zateplenie obalových konštrukcií domu (obvodové steny, strecha, podkrovie, vnútorné steny, prízemie, podlahy)
- vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania (možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie, systémov TZB)
- zabezpečenie správnej regulácie vykurovania
- možnosť riadeného vetrania


                  Môže realizácia významnej obnovy budovy spôsobiť problémy?
Môže, najmä ak je vykonaná neprofesionálnym spôsobom. Výsledkom môžu byť netesnosti, zatekanie do interiéru, zvýšená kondenzácia vlhkosti či vznik plesní alebo dokonca aj zvýšená nameraná spotreba tepla. Obyčajne to zapríčiňuje neodborná a nesystémová rekonštrukcia bytového domu. Takýmto výsledkom sa možno vyhnúť dodržiavaním istých zásad a pravidiel, ktoré popisujeme vyššie.


                  Čím je dobré začať pri obnove budovy?
Odporúča sa začať energetickým auditom. Ten pomôže zistiť kam patrí vaša stavba z hľadiska spotreby energie. Určujúcou hodnotou je pritom ročná spotreba energie na meter štvorcový obytnej plochy. Umožní získať nezávislý pohľad na to aké opatrenia sa pri konkrétnom dome oplatí realizovať ako prvé a kde sa dá najviac usporiť. Audit má obsahovať vyhodnotenie existujúceho stavu budovy, návrh energeticky úsporných opatrení, ktoré sa v budove dajú realizovať a približný výpočet úspor energie. Mal by obsahovať aj orientačný odhad nákladov na realizáciu opatrení a informáciu o návratnosti vynaložených prostriedkov.


                  Čo je to energetická spotreba domu?
Údaj, ktorý hovorí, aké množstvo energie spotrebuje dom pre vykurovanie za jeden rok ak platí, že:
teplota úžitkového priestoru bude udržiavaná na 20 °C
ročný priebeh teplôt zodpovedá dlhodobému priemeru
Aby bolo možné porovnávať energetickú úspornosť rôzne veľkých stavieb, vyjadruje sa energetická spotreba v kilowatthodinách (kWh) alebo megajouloch (MJ) na jeden m2 úžitkovej plochy domu za jeden rok. Spotreba energie na vykurovanie = úžitková plocha domu x energetická spotreba (kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok)).
Podľa toho, aká veľká je ročná energetická spotreba domu sa u nás domy rozdeľujú na stavby z klasických materiálov, energeticky úsporné domy, nízko energetické, pasívne, nulové a energeticky plusové domy.


                   Čo je potrebné spraviť pred začiatkom významnej obnovy bytového domu?
Najdôležitejšie je získať súhlas vlastníkov bytov. Samotné rozhodnutie o zateplení, t. j. výber firmy, cena zhotovenia, spôsob financovania, ako aj záruky za úver sú len vtedy platné, ak zaň hlasujú na domovej schôdzi minimálne dve tretiny všetkých vlastníkov bytov v dome. Majitelia, ktorí sa nemôžu zúčastniť hlasovania, majú právo splnomocniť iné osoby, ktoré ich na ňom zastúpia. Zároveň sa určí aj výška príspevku do fondu opráv.


                  Prečo je kvalita vypracovania projektu dôležitá?
Nekvalitne spracovaný projekt je často technicky nerealizovateľný. Dodatočné náklady pri korektúrach môžu prevýšiť aj najvyššiu cenovú ponuku z výberového konania. Pri výbere projektanta sa odporúča dbať na jeho predchádzajúce skúsenosti s obnovou bytových domov. Pri ideálne vypracovanom projekte je úlohou zadávateľa len vyplnenie a podpísanie žiadosti o stavebné povolenie.
Prvým odporúčaným krokom je získať od individuálnych vlastníkov bytov súpis nedostatkov a porúch. Ďalším, nadväzujúcim je dôsledná obhliadka domu. Na ich základe môže pre projektanta vyplynúť potreba realizovať rôzne skúšky, sondy a analýzy, ako identifikované problémy odstrániť, alebo potreba prizvať si príslušných špecialistov, napríklad stavebného fyzika, statika, technika požiarnej ochrany, projektanta technických zariadení budov či architekta. Súčasťou projektu ma spravidla byť aj orientačný rozpočet. Na jeho základe sa dá rozhodnúť či obnovu uskutočniť naraz alebo postupne, na základe stanovených priorít a finančných možností.


                  Ako je to s dĺžkou záruky na dielo?
Písomná záruka je veľmi dôležitou súčasťou zmluvy. Treba sa však mať na pozore pri kombinácii neštandardne dlhej záruky a nízkej ceny. Jej dĺžka by sa nemala stať rozhodujúcim kritériom výberu. Nemusí sa totiž automaticky pretaviť do kvalitného zhotovenia. Zvyčajne sa tak pohybuje na úrovni približne piatich rokov. Najlepšou, viditeľnou zárukou je samotná história spoločnosti dlhodobo fungujúcej na stavebnom trhu.


                 Aký je význam stavebného dozoru?
Je to osoba, ktorá zastupuje záujmy majiteľov bytov pri významnej obnove a kontroluje priebeh a kvalitu realizácie významnej obnovy. Kvalitný stavebný dozor je zárukou dodržania projektu, kvality použitého materiálu, odborne a kvalifikovane vykonanej práce. Zaisťuje tiež plnenie technických noriem a predpisov bezpečnosti práce.


                  Ako postupovať pri výbere zhotoviteľa?
Prístup potenciálnych dodávateľov k obhliadke domu, môže veľa napovedať o serióznom prístupe k zákazke a odbornosti projektanta a zhotoviteľa diela. Pripravený projekt by mali mať záujemcovia minimálne k nahliadnutiu. Dôležité je, aby sa predstava uchádzačov na zhotoviteľa o stavebnom diele zhodovala s investorom. Medzi hlavné kritériá výberu by mali patriť referencie, cena, platobné podmienky, licencia TSUS a osvedčenie k používanému zatepľovaciemu systému, technické a personálne zázemie, lehota výstavby a komplexnosť dodávky.


                  Kedy je potrebné budovu hydraulicky vyregulovať?
Hydraulické vyregulovanie je opatrenie, ktoré je nezávislé na uskutočnení zateplenia budovy. Slúži na vyrovnanie tepelných rozdielov v jej rámci, ktoré sú zapríčinené hydraulickými vlastnosťami vykurovacej sústavy. Je ho možné realizovať aj pred, avšak nevyhnutné je uskutočniť ho po zateplení budovy. V prípade, že sa vykonalo pred obnovou, je nutné ho upraviť na základe nových podmienok. Vždy by malo byť realizované na základe príslušného projektu pre danú budovu. Pripraví ho projektant ústredného vykurovania, ktorý má príslušné odborné znalosti, skúsenosti v predmetnej oblasti a rovnako aj potrebné referencie. Hydraulické vyregulovanie sa končí jeho skúškou.


         Keď chcem vlastný zdroj tepla v budove, mám sa ním zaoberať pred alebo po zateplení?
Pri rozhodovaní o inštalácii nového zdroja tepla v budove, sa jednoznačne odporúča uskutočniť jeho výmenu až po zateplení. Treba si totiž uvedomiť, že sa navrhuje na základe výpočtu konkrétnych tepelných strát. Tie sa po zateplení spravidla významne znižujú. Ak nový zdroj tepla nainštalujete pred obnovou, je veľmi pravdepodobné, že po jej vykonaní bude predimenzovaný, s nižšou účinnosťou a nadmerne vysokou spotrebou paliva. Investičné náklady na jeho obstaranie budú tiež vyššie ako tie, ktoré budete potrebovať ak by bol nadimenzovaný optimálne, na stav po zateplení.
Odkazy na správne technologické postupy týkajúce sa obnovy
SLOVENERGOokno: www.slovenergookno.sk
Kvalitatívne štandardy pre vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy (systém ETICS): www.tsus.sk/klasifikacia-etics
 

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013