Predstavenie spoločnosti MEDUX , s.r.o.
 


          Spoločnosť MEDUX je stavebná firma, ktorej pôsobnosť je špecializovaná na zateplovanie objektov a s tým súvisiace úpravy. Zateplovaniu, obnove bytových domov a rekonštrukcií strešných opláštení šikmých aj plochých striech, sa venujeme už od roku 1998. Od roku 2007 realizujeme tieto práce pod obchodným menom MEDUX, s.r.o. V rámci skvalitnenia služieb pre zákazníkov sme rozšírili našu činnosť o rekonštrukciu stúpacích a ležatých rozvodov ( rozvody vody, plynu a kanalizácie) v bytových domoch, ako aj likvidáciu azbestu (stupačiek, striech a opláštenia budov).
         Dňa 19.4.2011, po splnení náročných kritérií po odbornej a technickej stránke , získala naša spoločnosť oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve pod číslom OPPL/3068// 2011Fe, ktoré zahŕňa prácu s azbestom v interiéroch aj exteriéroch. Týmto sme sa stali spoločnosťou, ktorá je schopná vyriešiť nielen problém odstránenia azbestových materiálov zo stavieb, ale aj zrealizovať komplexnú výmenu potrubných rozvodov vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov.

Máme za sebou zrealizovaných množstvo objektov a tým aj získaných množstvo cenných skúseností, ktoré naplno využívame v praxi.

Ponúkame:

• Bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest
• Príprava projektu likvidácie azbestu
• Vypracovanie pracovného postupu zneškodnenia materiálov obsahujúcich azbest a postúpenie na schválenie RÚVZ podľa miesta sanácie
• Vypracovanie pracovných postupov pre manipuláciu s nebezpečným odpadom a postúpenie na schválenie príslušným Úradom životného prostredia
• Odstránenie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu (exteriér budov) ale aj so súvisom s priestormi určenými na pobyt osôb (interiér budov), povysávanie priestorov sanácie a dekontaminácia ovzdušia v priestoroch sanácie azbestových materiálov
• Preprava a zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest na skládku nebezpečného odpadu
• Meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou po vykonaní sanačných prác
• Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác
• Komplexné poradenstvo vo vodoinštalatárskej, kúrenárskej a plynoinštalatérskej oblasti
• Sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie k zdravotechnickému zariadeniu budov, k plynofikácií objektov a projektovej dokumentácie vykurovania, termostatizácie a hydraulického vyregulovania stavieb
• Inštalácie, rekonštrukcie, oprava a údržba zdravotechnických zariadení budov, ústredného vykurovania a plynoinštalačných zariadení
• Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
• Dodávka, montáž a oprava určených meradiel - plynomerov, vodomerov a meračov tepla
• demontáž azbestových materiálov

 Čo je azbest?
Azbest - "zázračný nerast" sa v minulosti používal ako ohňu vzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť vysokým teplotám, oderu, oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach najmä v stavebníctve. Najčastejšie používaný azbest je chryzotil, ktorého sa u nás od roku 1870 do roku 1992 vyťažilo 150 miliónov ton.

 Škodlivosť azbestu
Pre človeka je azbest nebezpečný najmä svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašľávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

 Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:
• pľúcna azbestóza (postupná náhrada pľúcneho tkaniva väzivom) - sprevádza ju dráždivý kašeľ, vykašľávanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť
• pľúcna rakovina, mezoteliom - ochorenie výstelky brušnej dutiny, prípadne rakovina gastrointestinálneho systému.

 Dôležité upozornenie:
• Latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení je 20 až 40 rokov.
• Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Nie je určená prahová dávka azbestovej expozície (nie je určené neškodné množstvo nadýchania sa azbestových vlákien)
• Čím viac ste vystavený azbestovej expozícii, tým väčšie je riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom
• Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom

 FAKTY:
• Analýza EWG (environmentálna výskumná skupina so sídlom vo Washingtone) predpovedá, že na základe doterajšieho vývoja zomrie v priebehu najbližších 10 rokov v USA viac než 100.000 ľudí na ochorenia súvisiace s azbestom.
• Podľa britskej HSE (Health and Safety Executive) do roku 2010 vzrastie vo Veľkej Británii počet úmrtí na choroby vyvolané expozíciou azbestu v minulosti až na 10 000 ročne.
• Vo Švédsku je zaznamenaných viac úmrtí v dôsledku neskorších účinkov expozície azbestu, než činí celkový počet prípadov smrteľných pracovných úrazov (štatistické údaje Európskej agentúry).
• Azbest je zaradený podľa WHO - IARC stupňom č. 1 - preukázateľný karcinogén pre človeka
• Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom
• V USA demolácie budov spôsobujú dlhodobo vysoké koncentrácie azbestu v životnom prostredí, ktoré trvajú aj niekoľko mesiacov.
• V minulosti sa choroby z azbestu vyskytovali iba u robotníkov pracujúcich v azbestovom priemysle. Neskôr sa ochorenie začalo vyskytovať aj u ľudí , ktorí neboli profesionálne exponovaní azbestom
• Zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami sa väčšina úmrtí vyskytovala medzi robotníkmi vystavenými azbestu, v súčasnosti je tomuto ohňovzdornému minerálu vystavených viac než milión ľudí na pracovisku a ďalšie milióny vo svojom okolí či životnom prostredí

 Čo robiť ak sa stretneme s azbestom?
V prípade, že sa z azbestom stretnete v práci upovedomte BOPZ prípadne správcu budovy. Ak sa s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipuluje a ak nedochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien nehrozí poškodenie zdravia.
Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu.
Predtým, ako začnete s prácami, informujte sa, či bola urobená kontrola, ktorou sa mala zistiť prítomnosť azbestu. Predpokladajte, že azbest je prítomný, pokiaľ vám nedokážu opak. Zastavte práce a vyhľadajte poradenstvo, ak máte podozrenie, že tam môže byť azbest.
V žiadnom prípade s materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipulujte, nesnažte sa ich odstrániť, rezať, vŕtať, lámať ani nijako ináč nimi manipulovať.

 Kde sa nachádza, kde sním prídeme do styku?
• steny, priečky (izolačné panely v medzistenách)
• stavebné fasády, podhľady a obklady vonkajších plášťov budov
• protipožiarny nástrek na oceľových konštrukciách
• izolácia na oceľových konštrukciách budov
• podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch)
• strechy (hlavne ako azbestocementové produkty, tzv. eternit)
• stropnice kancelárií
• dekoratívne obklady a nátery
• podlahové kachličky, podlahy s linoleom
• kotle s tepelnou izoláciou
• tepelná izolácia na vykurovacích telesách a kotloch
• elektroinštalácia, dvere
• vodovodné a odpadové potrubné siete

 Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú
• tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie budov
• protipožiarne nástreky a nátery
• v elektroizolačných materiáloch,
• ohňovzdorných textilných materiáloch
"Azbest je tu stále s nami", upozorňuje doktor Richard Lemen, zdravotný poradca pre otázky životného prostredia a bývalý hlavný lekár zdravotníckych služieb USA. "Znížili sme síce mieru vystavenosti tomuto minerálu, a to je krok správnym smerom. No nespustili sme vzdelávaciu kampaň či osvetovú kampaň verejného zdravia, v ktorých by sme ľudí informovali, že azbest stále existuje a že treba robiť preventívne opatrenia, inak budú ľudia naďalej chorľavieť a zomierať."

 Azbest je na pracovisku faktorom číslo jedna vyvolávajúcim rakovinu.

 

  

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013